کوینکس DEP و MEME را از فهرست رمزارزها حذف خواهد کرد