کوینکس قرارداد خطی FTTUSDT را در ۱۹ آبان از لیست جفت ارزها حذف کرد