کوینکس برخی از خدمات FTT، SRM و CRO را در ۲۴ آبان ۱۴۰۱ تغییر می دهد