کوینکس MNGO, NBS, PSY و SLRS را از لیست رمز ارز ها حذف خواهد کرد