کوینکس از تعویض شبکه اصلی WEMIX پشتیبانی خواهد کرد