کوینکس از ارتقاء شبکه BNB و هارد فورک آن پشتیبانی خواهد کرد