کوینکس گواهی ذخایر (Proof of Reserve) را راه اندازی کرده است