کوینکس از تبدیل (سوآپ) قرارداد هوشمند STMX پشتیبانی خواهد کرد