اطلاعیه مربوط به تکمیل ایردراپ NFT)APENFT) - دسامبر ۲۰۲۲