کوینکس ANC ، OXD وPORT را از لیست رمز ارز ها حذف خواهد کرد