خرید مجدد و سوزاندن ماهانه توکن کوینکس(CET) : دسامبر ۲۰۲۲