کوینکس اولین دور از ایردراپ مرحله دوم LUNA (ایردراپ بعد از حمله) را تکمیل کرد.