کوینکس از ارتقاء شبکه MATIC (Polygon) و هارد فورک آن پشتیبانی خواهد کرد