کوینکس از ارتقاء شبکه FLOW و هارد فورک آن پشتیبانی خواهد کرد