کوینکس FODL, REP و TRIBE را از لیست رمز ارز ها حذف خواهد کرد