کوینکس خدمات واریز، برداشت و معاملات ALBT را به حالت تعلیق درآورده است