کوینکس ✖️ Simplex: کاهش ۲.۵٪ کارمزد خدمات برای همه کاربران