کوینکس CMT، EMC، PGN، SBR، SLC و TRTL را از لیست رمز ارز ها حذف خواهد کرد