کوینکس ایردراپ NXRA را به هولدرهای ALBT اختصاص داده و NXRA را در ۱۷ اسفند ۱۴۰۱ لیست می کند