کوینکس از تبدیل قرارداد هوشمند STG پشتیبانی خواهد کرد