کوینکس از لغو تبدیل قرارداد هوشمند STG پشتیبانی می کند