اطلاعیه مربوط به لیست ARB و پشتیبانی از معاملات آن