کوینکس از ایردراپ AOS (AI DAO Network) برای هولدرهای SOS پشتیبانی می کند