اطلاعیه مربوط به افزوده شدن عملکرد حد سود و ضرر در بازار پرپشوال