پاداش لیست XPR: معاملات برای پاداش XPR معادل با $7,000