اطلاعیه مربوط به پشتیبانی از ایردراپ SGB (Songbird) برای دراندگان XRP