اطلاعیه در رابطه با ارتقا بازارساز(بازارگردان) کوینکس در ۱ بهمن ۱۴۰۰