اطلاعیه کوینکس در مورد حمایت از تغییر نام NANO به XNO