کوینکس از مهاجرت Terra پشتیبانی می کند و خدمات معاملاتی LUNA و UST را به حالت تعلیق در می آورد