اطلاعیه مربوط به ارتقاء آدرس واریزی برای دارایی CKB