کوینکس از کد سفارشی رفرال برای سفیران پشتیبانی می کند