کوینکس MIR، PSI، TNS و ZOON را از لیست رمز ارز ها حذف خواهد کرد