کوینکس قابلیت داده های بازار را در نسخه وب راه اندازی کرده است