ประกาศ CoinEx จะเพิ่มรายการสัญญาเชิงเส้น SUIUSDT ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2023