CoinEx sẽ điều chỉnh hệ thống phí của Nhà tạo lập thị trường Spot vào ngày 3 tháng 8 năm 2023