Thông báo của CoinEx về việc huỷ niêm yết BFT, SNFT, FPFT, UNIM, JUSTICE và BUSD