Thông báo của CoinEx về việc huỷ niêm yết REAL, PRISM, RAPTOR, STARLY, DPET và DOSE