CoinEx đã hủy niêm yết XDAG vào ngày 6 tháng 11 năm 2023