CoinEx sẽ điều chỉnh các đặc quyền hoa hồng của Đại sứ vào ngày 1 tháng 12 năm 2023