CoinEx sẽ hỗ trợ hợp nhất EFI và ENJ và hoán đổi mainnet của ENJ