Thông báo của CoinEx về việc hỗ trợ nâng cấp mạng AR (Arweave) & Hard Fork