Thông báo của CoinEx về việc hỗ trợ nâng cấp mạng BSC (Binance Smart Chain) & Hard Fork