Thông báo của CoinEx về việc hỗ trợ nâng cấp mạng lưới KAVA (Kava)