Thông báo của CoinEx về việc huỷ niêm yết BLAT và BCMC