Thông báo của CoinEx về việc huỷ niêm yết HT, EBEN và GOLD