Thông báo của CoinEx về việc huỷ niêm yết WSM và POSI